Türkmentelekom kärhanasynyň üsti bilen Belet Film hyzmatyny nädip birikdirmeli?

1. Belet Film hyzmatyny birikdirmek üçin “Turkmentelekom” hasabyňyza giriň, login we parolyňyzy giriziň (eger bilmedik ýagdaýyňyzda, şertnamaňyzda tapyp bilersiňiz).

Image Description

2. Soňra birikdirmek sahypasyna ýa-da “Домашний интернет” -> “Дополнительные услуги” öz belgiňize basyp (nadsl****), Belet Film hyzmatyny "Подключить" düwmesine basmaly.

    *Balansyňyzda 30 TMT dan az bolmaly daldir.
Image Description

3. Balansyňyzda ýeterlik 30 manat bolmadyk ýagdaýynda, Belet Film hyzmatyny birikdirip bilmersiňiz.

Image Description

4. "Подключить" basaňyzdan soň, operasiýany tassyklamaly.

Image Description

5. "Услуга успешна подключена" Belet Film hyzmaty üstünlikli birikdirildi.

Image Description
*Bu bolsa Siziň ähli herketleri dogry ýerine ýetireniňizi aňladýar. Lezzet bilen tomaşa ediň!

Maglumatlar göwnüňize ýaradymy? Täzeliklere ýazyl.