AŞTU IPTV arkaly "Belet Film" hyzmatyny nädip birikdirmeli?

Belet Film hyzmatyna birikmek üçin AGTS hasabyňyza giriň, öý telefon belgiňizi we PIN kody giriziň (bilmeseňiz 084 jaň edip bilersiňiz).


Soňra "Birikdir" we "OK" düwmesine basyň.


Hyzmaty üstünlikli goşanyňyzdan soň, Belet hyzmaty çykar.
Bir az wagt geçenden soň, AŞTU operatorlary “Android TV” gutujyklaryň laýyklygyny anyklamak üçin öýüňize (öýjükli) telefonlaryňyza jaň ederler.